1. Toepassingsgebied

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die worden aangeboden in de webshop van Naturalize, ongeacht de klant particulier of professioneel is. In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ligt juridisch vast welke de rechten en de plichten zijn van zowel Naturalize, van de gebruiker en als van de klant van onze webshop. Wanneer u een bestelling plaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vanaf de opening van onze webshop van kracht. Naturalize heeft het recht deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ingeval van wijziging zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden geldig op het moment van uw bestelling van toepassing.

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

 

2. Prijzen

Onze prijzen zijn ondubbelzinnig aangegeven in euro (€) en zijn inclusief alle Belgische taksen en Belgische BTW. Wij berekenen voor onze klanten geen andere onverwachte kosten behoudens eventuele verzend- en/of leveringskosten.

De prijzen, de producten en hun omschrijving zijn geldig zolang zij vermeld staan in de webshop, maar zij gelden altijd onder voorbehoud van onvrijwillige fouten in de omschrijving, in de prijs of in de beschikbare hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar deze verminderen noch de waarde noch de kwaliteit van het artikel. De foto’s in de webshop tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto’s hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

Naturalize heeft het recht om te allen tijde de prijzen aan te passen. Desondanks is de prijs van uw bestelling deze die vermeld staat op uw orderbevestiging.

De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.

 

3. Betaling

Voor de betaling van uw bestelling werken wij samen met Ogone. Zo bieden wij onze klanten een professionele betaaloplossing aan. Als klant bent u 100 % zeker van een betaling op een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier.

U kan op de volgende manieren betalen:
• Visa/Mastercard
• Home banking (Bancontact)
• KBC
• Belfius

Van zodra u op de betalingsknop klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van Ogone die in alle veiligheid uw financiële gegevens verzamelt en uw betaling verwerkt. Naturalize wordt in real time op de hoogte gebracht van uw betaling. Zo kunnen wij uw bestelling zonder vertraging uitvoeren.

 

4. Bestellingen

Bestellingen geplaatst voor 11u worden, onder voorbehoud, dezelfde dag verzonden.

Nadat u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u automatisch een orderbevestiging, alsook een betaalbevestiging van Ogone. Wanneer de bestelling ons magazijn verlaat, krijgt u automatisch een trackingnummer toegestuurd zodat u uw bestelling kan traceren.

 

5. Leveringen

Uw bestelling wordt, onder voorbehoud, geleverd op de werkdag die volgt op de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst, mits deze voor 11u werd doorgegeven.

Wij leveren uw bestelling op het leveringsadres dat u opgaf tijdens de bestelprocedure, en volgens de vermelde modaliteiten.

De verzending gebeurt altijd op verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket bij de levering, gaat u ermee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Indien de transportfirma bij u een pakket aanbiedt, tekent u voor het onbeschadigd in ontvangst nemen van uw zending. Let dus op als er bijvoorbeeld deuken in de verpakking zitten. Meestal heeft dit geen enkele consequentie voor het product zelf. Het is echter wel verstandig om dit aan te tekenen op de afleverlijst van de transportfirma.

Mocht u na het openen van het pakket vaststellen dat het product beschadigd is, dan dient u binnen de 24u nadat u het pakket heeft ontvangen een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier is toegankelijk via uw account > overzicht bestellingen. In geval van schade hebben we een foto nodig om een schadedossier te kunnen opmaken.

Meldingen achteraf kunnen door ons niet meer in behandeling genomen worden. Als klant weet u dat Naturalize niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra u het pakket met uw bestelling aanvaard heeft van de transportfirma.

Ondervindt u een probleem met de levering van uw bestelling gelieve dan onmiddellijk contact met ons te nemen. Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot de levering van uw bestelling.

De aangegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en gelden niet als bindende termijn. Wij stellen niettemin alles in het werk om de vermelde leveringstermijnen te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 25 dagen geleverd, dan beschouwen wij de verkoopovereenkomst als ontbonden en zal de eventuele ontvangen betaling binnen de 15 dagen worden terugbetaald.

Wij vragen altijd een deelname in de verzendingskosten. Deze deelname kan echter wegvallen vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, zoals vermeld in onze webshop (zie ook artikel 6).

 

6. Transportkosten

Wij vragen onze klanten volgende deelname in de transportkosten (bedragen inclusief BTW):

België: € 6,99 (gratis vanaf € 60,50 incl. BTW)
Nederland: € 6,99 (gratis vanaf € 60,50 incl. BTW)

Denk er dus aan om uw bestellingen zodanig te plaatsen dat u een minimum aan transportkosten dient bij te dragen.

In het geval van uitoefening van uw verzakingsrecht of in geval van terugzending gelieve hiervoor de artikelen 7 en 8 te willen raadplegen.

 

7. Uw kopersbescherming (verzakingsrecht)

Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft u als consument het recht aan Naturalize mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper (B2B).

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen door een e-mail of aangetekende brief te sturen aan Naturalize, en dit binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.

Binnen de 21 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Voor de modaliteiten inzake het terugsturen of terugbrengen van een bestelling gelieve artikel 8 te consulteren.

 

8. Retourprocedure

Wanneer u wilt afzien van de verkoop kunt u dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van uw bestelling. De producten moeten dan binnen de 3 werkdagen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, dus inclusief de leveringsbon(s) teruggestuurd worden. Neem voor de terugzending steeds contact op met ons.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar ons magazijn:
Naturalize
Trieststraat 38 B
9960 Assenede
België

Een consument die een bestelling terugstuurt, doet dat volledig op eigen risico. Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de consument onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

Binnen de 21 dagen na ontvangst van de terugzending zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen) en na aftrek van de waarde van eventuele beschadigde goederen.

 

9. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

Naturalize kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd. Raadpleeg hiervoor de modaliteiten van de retourprocedure in artikel 8.

Naturalize kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, machinebreuk, vorst, waterschade, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, … Deze opsomming is niet exhaustief.

 

10. Niet-conformiteit van goederen

Alle producten die via deze webshop worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de webshop hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De consument dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.

Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de consument bestelde product of als het beschadigd is, kan de consument het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 7 en 8 terugsturen naar Naturalize.

 

11. Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u ons steeds contacteren. Wij garanderen u uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

 

12. Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd

Naturalize verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Klantgegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van de afhandeling van een bestelling en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve om de betaling en de verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven wij bijvoorbeeld uw adres door aan de transportfirma om uw bestelling te kunnen leveren.

 

13. Tot slot

De verkoop waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om daarvan kennis te nemen.
De klant verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.

We proberen onze webshop en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

 

14. Contactgegevens

Naturalize
Herentalsstraat 15, 2300 Turnhout
014 42 90 34
dieetvragen@gmail.com